CHƯƠNG TRÌNH GIÁO LÝ VÀ VIỆT NGỮ

Một số thầy cô của chương trình Giáo Lý Việt Ngữ.
Chương trình Giáo Lý và Việt Ngữ cho trẻ em trong Cộng Đoàn đã được mở ra từ năm 1976 khi Cha Giuse Nguyễn quốc Hải về cư ngụ tại Giáo xứ Thánh Thomas of Canterbury và thành lập Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam tại đây. 

Chương trình này bị gián đoạn gần 2 năm sau ngày Cha Giuse Nguyễn quốc Hải rời Chicago, cho tới năm 1982 khi cha Phêrô Trịnh thế Hùng về thành lập Cộng Đoàn Công Giáo Mân Côi mới được tiếp tục mở lại. Dưới sự quản nhiệm của cha Phêrô Trịnh thế Hùng, chương trình Giáo Lý và Việt Ngữ mỗi ngày mỗi thêm vững mạnh. Thành phần giảng viên gồm những người trong Cộng Đoàn có tấm lòng yêu mến trẻ em, yêu quê hương, và ước mong được giúp ích cho Cộng Đoàn và cho những con em Việt Nam sinh ra và lớn lên nơi xứ lạ quê người. 

Năm 2003, Cộng Đoàn Công Giáo Mân Côi đã dời về Giáo xứ Thánh Henry dưới sự quản nhiệm của Cha Chánh xứ Dominicô Hà văn Vịnh. Trong bất cứ sự di chuyển nào cũng trải qua những khó khăn và trở ngại lúc ban đầu, nhưng sau một thời gian, mọi sự dần dần ổn định, và chương trình Giáo Lý và Việt Ngữ lại tiếp tục hoạt động và phát triển mạnh mẽ.
Hiện nay, chương trình Giáo Lý Việt Ngữ gồm: 10 lớp Giáo Lý từ lớp Mẫu Giáo đến lớp 9 Trung Học, và 10 cấp Việt Ngữ, từ cấp Mẫu Giáo tới cấp Việt Ngữ Thêm Sức. Tổng số học sinh ghi danh 220 em, và quý thầy cô lên tới 28, đều là những người thiện nguyện trong Cộng Đoàn, cùng với sự cộng tác của 12 em phụ tá giảng viên (teacher aides).

Những thành tựu trên đây có được là nhờ sự yêu thương, chăm sóc và nhẫn nại của Cha Quản Nhiệm, và sự hy sinh của các anh chị em cùng chung một chí hướng là giữ gìn và phát triển đức tin, và bảo tồn văn hoá Việt Nam trong Cộng Đoàn Công Giáo Mân Côi Chicago. 

Để thích ứng với môi trường và đạt hiệu quả tốt cho các em, Chương trình Giáo Lý Việt Ngữ đã chuyển đổi từ ngày cuối tuần qua tối thứ Ba, rồi tối thứ Bảy và hiện nay các lớp Giáo Lý - Việt Ngữ được tổ chức vào sau thánh lễ 11 giờ 30 sáng Chủ Nhật lúc 1 giờ 30 đến 3 giờ 30. Chương trình đã được sự cộng tác tích cực của quý thầy Hiệu Trưởng: Thầy Vũ Hưng, thầy Trần Quang và thầy đương kim Hiệu Trưởng Thân Văn Thuận.