VĂN PHÒNG GIÁO XỨ
6335 North Hoyne Avenue
Chicago, IL 60659-2198
(773) 764-7413

LM QUẢN NHIỆM
Ambrôsiô Nguyễn Hùng Phi
(773) 338-8910 

THẦY SÁU
Phanxicô X. Nguyễn Văn Đức
(773) 338-8910 / (708) 833-9464

GIẢI TỘI
Nữa giờ trước Thánh Lễ
Hoặc Bất cứ lúc nào cần thiết

RỬA TỘI
Chúa Nhật Thứ 3 lúc 12:30PM 
Liên lạc VP Giáo Xứ
(773) 338-8910 / (773) 764-7413

HÔN PHỐI
Xin liên lạc với Cha Xứ trước 6 tháng

TÀI CHÁNH
Anh Phạm Tuyên (312) 702-0438