Giáo Lý Thiếu Nhi


Nhằm giúp con em chúng ta tăng trưởng mối liên hệ cá nhân với Thiên Chúa và với tha nhân, Cộng Đoàn Mân Côi tổ chức chương trình Giáo Lý Thiếu Nhi và đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Sao Biển.  Chúng tôi kêu gọi quí vị phụ huynh khuyến khích, thúc đẩy con em mình đi học giáo lý và tham gia đoàn TNTT.  Sinh hoạt cho trẻ em vào mỗi ngày Chúa Nhật gồm 3 phần:  sinh hoạt TNTT, Thánh Lễ, và lớp Giáo Lý.Chương Trình Sinh Hoạt

·         Sinh hoạt TNTT:         10:00 AM

·         Thánh Lễ:                    11:30 AM

·         Lớp Giáo Lý:                1:15 PM  

Giáo Lý Thiếu Nhi Niên Khóa 2016 - 2017


Trình Độ:

Mẫu Giáo đến Lớp 8

Ngày Học:

Mỗi Chúa Nhật

Giờ Học:

1:15 trưa - 2:30 trưa

VP Giáo Lý:

312-219-6332

 Những Ngày Cần Nhớ / Important Dates to Remember

Sept. 11, 2016            Ngày Khai Giảng / First Day of Class

Sept. 18, 2016            Chúa Nhật Giáo Lý / Catechetical Sunday

Nov. 27, 2016             Thanksgiving - Nghỉ học / No Class

Dec. 18, 2016             Liên hoan Giáng Sinh / Christmas School Assembly

Dec. 25, 2016             Christmas Break - Nghỉ học No Class

Jan. 01, 2017             New Year Break - Nghỉ học No Class

Jan. 29, 2017             Tết Đinh Dậu - Nghỉ học / No Class

Apr. 09, 2017             Chặng Đằng Thánh Giá Sống / Living Stations of the Cross

Apr. 16, 2017             Lễ Phục Sinh / Easter Sunday - Nghỉ học / No Class

May 07, 2017             Ngày Bế Giảng / Last Day of Class

May 14, 2017             Lễ Thêm Sức / Confirmation

May 21, 2017             Rước Lễ Lần Đầu / First Communion