Giáo Lý Hôn Nhân

Khóa I 2018
5-6 tháng 5, 2018

Ghi danh cho khóa Giáo Lý Hôn Nhân xin liên lạc:

    Văn Phòng Giáo Xứ - Đt: 773-764-7413 hay 
    Thầy Phó Tế Thân Văn Thuận - Đt: 847-915-1677

Tải mẫu Ghi Danh Giáo Lý Hôn Nhân
Tải tài liệu Hướng Dẫn Chuẩn Bị Lễ Cưới