Giáo Lý Hôn Nhân

Khóa II 2017
28-29 tháng 10, 2017

Ghi danh cho khóa Giáo Lý Hôn Nhân xin liên lạc
Văn Phòng Giáo Xứ 773-764-7413 hay 
Thầy Phó Tế Thân Văn Thuận- Đt 847-915-1677
Tải Mẫu Đơn: ĐƠN GHI DANH GIÁO LÝ HÔN NHÂN