Giáo Lý Hôn Nhân

Khóa Giáo Lý Hôn Nhân được tổ chức mỗi năm một lần vào tháng 10. 

Ghi danh cho khóa Giáo Lý Hôn Nhân xin liên lạc
Văn Phòng Giáo Xứ 773-764-7413 hay 
Thầy Phó Tế Thân Văn Thuận- Đt 847-915-1677
Tải Mẫu Đơn: ĐƠN GHI DANH GIÁO LÝ HÔN NHÂN