Chuẩn Bị Rửa Tội

Bí Tích Rửa Tội
Bí Tích Rửa Tội là cửa ngõ vào các Bí Tích. Sự lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội cách thực sự hay ít ra bằng nguyện ước là điều cần thiết cho phần rỗi. Bí Tích Rửa Tội giải thoát con người khỏi tội lỗi, tái sinh họ làm con Chúa và kết nạp họ vào Giáo Hội, biến họ nên giống Chúa Kitô bằng ấn tích không thể xóa nhòa.


Rửa Tội Trẻ Em
Điều kiện:
Trẻ em: Dưới 7 tuổi và chưa được rửa tội bao giờ.

Cha mẹ: Ít nhất cha hoặc mẹ của em phải là người Công Giáo.

Cha mẹ đỡ đầu: Có thể chỉ nhận một cha đỡ đầu hoặc một mẹ đỡ đầu, hay cả cha và mẹ đỡ đầu. Người đỡ đầu phải đã được mười sáu tuổi trọn, là người Công Giáo, đã chịu Bí Tích Thêm Sức và Bí Tích Mình Thánh Chúa, và có đời sống xứng hợp với Ðức Tin và chức vụ sắp lãnh nhận.

Lớp Chuẩn Bị Rửa Tội
Hội Thánh rất quan tâm đến việc chuẩn bị cho cha mẹ và cha mẹ đỡ đầu của em nhỏ sắp được nhận Bí Tích Rửa Tội. Lớp Chuẩn Bị Rửa Tội giúp người tham dự hiểu rõ hơn về ý nghĩa của Bí Tích này và về những bổn phận gắn liền với Bí Tích. Cha mẹ sinh con đầu lòng buộc phải tham dự Lớp Chuẩn Bị Rửa Tội. Cha mẹ đỡ đầu cũng nên tham dự.

Lớp được tổ chức vào:
Lớp tiếng Anh – Thứ Năm đầu tiên trong các Tháng chẵn (Tháng 2, 4, 6, 8, 10 và 12) lúc 7:00 PM tại phòng học 101 cuối Nhà thờ.

Lớp tiếng Việt – Thứ Năm thứ hai trong các Tháng chẵn (Tháng 2, 4, 6, 8, 10 và 12) lúc 7:00 PM tại phòng học 101 cuối Nhà thờ.

Giáo xứ Thánh Henry kêu gọi quý cha mẹ tham dự lớp Chuẩn Bị Rửa Tội trước khi chọn ngày, ghi danh cho con em mình được Rửa tội. Tốt nhất tham dự lớp trong những tháng trước đi sinh. 

Ghi danh cho lớp Chuẩn Bị Rửa Tội xin liên lạc
Văn Phòng Giáo Xứ (773) 764-7413 hay 
Thầy Phó Tế Giuse Thuận - Đt (847) 915-1677
Email: thuan.than@sainthenrychicago.com
Tải Mẫu Đơn: ĐƠN GHI DANH RỬA TỘI

Cử Hành Bí Tích Rửa Tội Trẻ Em
Bí tích Rửa Tội Trẻ Em được cử hành vào:
Tiếng Anh – Chúa Nhật tuần thứ 2 mỗi tháng lúc 12:30 PM
Tiếng Việt – Chúa Nhật tuần thứ 3 mỗi tháng lúc 12:30 PM