Chương trình Giáo Lý 2015 – 2016

Chuẩn Bị Rửa Tội Trẻ Em
Mỗi thứ Năm trong các tháng chẵn (2, 4, 6, 8, 10, 12) lúc 7:00 PM
Ghi danh xin điền mẫu đơn Lớp Chuẩn Bị Rửa Tội  

Chuẩn Bị Hôn Nhân
Lớp Chuẩn Bị Hôn Nhân sẽ được mở vào cuối tuần 23 – 25 của Tháng 10.  
Liên lạc: Thầy Phó Tế Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Đức – Đt 708-833-9464

Giáo Lý Thiếu Niên
Sẽ được khai giảng vào ngày Chúa Nhật 13/09/2015.
Ghi danh xin điền mẫu đơn Giáo Lý Thiếu Niên
   
Giáo Lý Dự Tòng
Sẽ được khai giảng vào ngày Chúa Nhật 13/09/2015.
Liên lạc: Ông Giuse Đỗ Văn Thư – Đt 773-539-1507
Ông Phêrô-Maria Nguyễn Triều - Đt 773-997-3799