Địa Chỉ Của Giáo Xứ


VĂN PHÒNG GIÁO XỨ
Địa Chỉ: 6335 North Hoyne Avenue, Chicago, IL 60659-2198
Điện Thoại: 773-764-7413 (Tiếng Anh773-338-8910 (Tiếng Việt)
Thư Ký: Cô Nguyễn Hương Nhị Nancy
Giờ làm việc: Thứ Hai – Thứ Sáu:  9:00 AM – 5:00 PM
                      Thứ Bảy & Chúa Nhật  - Xin nhắn lại trên điện thoại

LM CHÁNH X
Ambrosio Nguyễn Hùng Phi
773-338-8910

PHÓ T
Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Đức
708-833-9464

PHÓ T
Giuse Thân Văn Thuận
847-915-1677

GIẢI TỘI
Nửa giờ trước Thánh Lễ
Hoặc bất cứ lúc nào cần thiết

RỬA TỘI
Chúa Nhật Thứ 3 lúc 12:30PM 
Liên lạc văn phòng Giáo Xứ
773-338-8910 / 773-764-7413

HÔN PHỐI
Xin liên lạc văn phòng Giáo Xứ trước 6 tháng