Trang Nhà‎ > ‎Changes Log‎ > ‎

Chúc Mừng ACE Tân Tò

posted Apr 4, 2015, 11:57 PM by John Phap Nguyen   [ updated Jul 13, 2015, 7:28 AM by Mân Côi Chicago ]
Chúc Mừng ACE Tân Tòng
Rửa Tội:
Têrêsa Đỗ Amie
Gioan Kiều Andrew

Rước Lễ Lần Đầu:
Phanxicô-Xaviê Huỳnh B Jackson

Thêm Sức:
Phanxicô-Xaviê Huỳnh B Jackson
Maria Nguyễn Phương
Maria Nguyễn Thị Thu Thảo

Tân Tòng:
Giuse Nguyễn Điệp David
Cecilia Thạch Thị Liêm
Antôn Nguyễn Hoàng Long
Maria Huỳnh Nam Phương


Comments