Chúa Nhật XXX Thường Niên

posted Nov 1, 2017, 3:46 PM by Mân Côi Chicago   [ updated Nov 1, 2017, 3:46 PM ]

Quý Ông Bà và Anh Chị Em, 

Để trả lời câu hỏi của một người thông luật "Thưa Thầy, trong sách Luật Mô-sê, điều răn nào là điều răn trọng nhất?" (Mat-thêu 22:36), Chúa Giê-su đọc lời kinh mà mọi người Do Thái đạo đức hàng ngày đọc lúc ban sáng và khi chiều tà "Nghe đây, hỡi Ít-ra-en! ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa chúng ta, là ĐỨC CHÚA duy nhất. Hãy yêu mến ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi." (Đệ Nhị Luật 6:4-5) Rồi Chúa Giê-su liên kết lời kinh này với các nghĩa vụ xã hội mà Luật Mô-sê đòi buộc "Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình." (Lêvi 19:18

Chúng ta cần phải hiểu lời Chúa dạy như thế nào hôm nay? Là người Kitô hữu, phải phấn đấu với cuộc sống, nhiều khi chúng ta tách rời tình yêu cho Chúa và tình yêu cho người. Đôi khi ta thấy yêu Chúa dễ hơn là yêu người. Nhưng Chúa Giê-su truyền dạy, chúng ta không thể tách rời hai tình yêu này, hai điều luật này khỏi nhau. 

Qua việc nối kết hai điều luật này với nhau Chúa Giê-su biểu lộ điều giảng dạy cơ bản, chủ yếu của Ngài - cuộc sống của chúng ta phải được dẫn dắt trên căn bản tình yêu. Yêu Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, và tình yêu cho người thân cận phải được thể hiện qua việc làm cụ thể. Tình yêu theo Tin Mừng mà Chúa Giê-su rao giảng không chỉ là cảm xúc nhưng mà là lòng quyết tâm tìm kiếm lợi ích cho người khác và chăm sóc lợi ích của họ, cũng như tìm kiếm, chăm sóc lợi ích cho chính bản thân mình. 

Ai là người thân cận của ta? Bài Đọc I, trích từ sách Xuất Hành, của Chúa Nhật 30 Thường Niên cho ta một chỉ dẫn. Người thân cận của ta gồm cả "người ngoại kiều," "mẹ góa con côi" và "người nghèo ở với" ta. 

Một cách thức để thể hiện sự "yêu Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn" là "tham dự các việc cử hành phụng vụ cách trọn vẹn ý thức và linh động.” (Hiến Chế về Phụng Vụ Thánh, khoản 14). Một cách thức để thể hiện "yêu người thân cận như chính mình" là đáp lời kêu gọi của Đức Hồng Y Blase Cupich xin giúp đỡ nạn nhân của trận bão Maria tại Puerto Rico và nạn nhân động đất tại Mexico. Một thực thi lời Chúa dạy mà các Bài Đọc hôm nay nhắc nhở chúng ta là dùng quyền công dân kêu gọi chính quyền lưu tâm tới những người tỵ nạn, di cư; kêu gọi bảo vệ và bảo đảm quyền căn bản của họ. 

Xin Chúa chúc lành cho quý ông bà anh chị em. 

PT. Joseph Thân Thuận

Comments