Chúa Nhật II Mùa Vọng

posted Dec 17, 2017, 11:06 AM by Mân Côi Chicago

Trong bốn Thánh Sử, chỉ có Thánh Sử Mác-cô bắt đầu cuốn Phúc Âm của ngài với câu: "Khởi đầu Tin Mừng Đức Giê-su Ki-tô, Con Thiên Chúa." (Mc 1:1) Sau câu mở đầu đó, Thánh Mác-cô giới thiệu với người đọc đấng được sai đến để dọn đường cho Chúa Giê-su, Thánh Gio-an Tẩy Giả. Ăn mặc một cách khác thường, Thánh Gioan Tẩy Giả chuẩn bị dân sống trong thời của ngài đón nhận sứ vụ công khai của Chúa Giê-su. Bước vào Tuần thứ II Mùa Vọng, sứ điệp của Thánh Gio-an là sứ điệp mà mỗi người chúng ta cần phải ghi tâm. 

"Ông Gio-an Tẩy Giả đã xuất hiện trong hoang địa, rao giảng kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội." (Mc 1:4) Thánh nhân biết rằng để dân chúng sẵn sàng đón nhận Tin Mừng cứu rỗi, họ cần phải khiêm nhường ăn năn hối cải tội lỗi và từ bỏ tính kiêu ngạo. 

Con người nhân loại của mọi thời đại cần phải lưu tâm lời kêu gọi của Thánh Gio-an Tẩy Giả, nhất là chúng ta những người đang sống trong một thế giới đầy thách đố. Con người ngày nay đang sống trong ảo giác cho rằng cuộc sống trần gian có thể cho họ mọi sự. Không ít người đã chối bỏ Thiên Chúa, loại Ngài ra khỏi đời sống của họ. Nhiều người cho điều Chúa dạy là không thực tiễn nên đã thẳng thừng gạt bỏ. 

Nhiều người chúng ta, với niềm tin vào Chúa Giê-su Ki-tô, đã nhận biết rằng Chúa luôn giữ lời Ngài đã hứa. Lời hứa ban sự bình an, yêu thương, cứu rỗi và sự sống vĩnh cửu mà Chúa Giê-su đã rao giảng cho dân chúng miền Giu-đa và dân thành Giê-ru-sa-lem khi xưa, được truyền lại cho mọi thế hệ của những người tin vào Đức Ki-tô. Bởi vì chính Chúa Giê-su, Thiên Chúa thật và người thật, đã hứa, lời hứa của Ngài cho cả chúng ta nữa. Chỉ khi chúng ta ghi tâm lời kêu gọi của Thánh Gio-an Tẩy Giả, hối cải, rời bỏ chốn tối tăm của tội lỗi và sự chết và bước đi trong ánh sáng của Chúa, thực thi lời Chúa dạy qua lời nói và việc làm, chúng ta mới tạo dịp cho lời Chúa hứa được thực hiện. 

Xin cho sứ điệp của Chúa Nhật II Mùa Vọng - sám hối để được ơn tha tội - khắc ghi trong tâm hồn mỗi người chúng ta.

Lm. Ambrôsiô Nguyn Hùng Phi
Comments