Chúa Nhật II Mùa Chay

posted Mar 31, 2017, 2:57 PM by Mân Côi Chicago   [ updated Mar 31, 2017, 2:58 PM ]

Tin Mừng của Chúa Nhật hôm nay, Matthew 17:1-9, nói về việc Chúa Giêsu biến hình trước mặt các môn đệ của Ngài. 

Thánh Matthew đã diễn tả rất rõ về việc thay đổi dung mạo của Chúa Giêsu. “Mặt Người chiếu sáng như mặt trời, áo Người trở nên trắng như tuyết.” (Mt 17: 2) Thánh Sử còn kể tiếp là có hai ông Môsê và Êlia hiện đến và đàm đạo với Chúa Giêsu (Mt 17:3). 

Việc biến đổi hình dạng của Chúa Giêsu trước các môn đệ là cách mà Ngài tỏ rõ con người đích thực của chính Ngài là Đức Giêsu Kitô và công việc của Ngài đã và đang làm. Công việc đó là rao giảng Tin Mừng cứu độ cho mọi dân. Công việc đó còn là chịu đau khổ, chịu bị phỉ báng, chịu bị bắt bớ, chịu bị kết án sai trái, chịu bị đánh đập, chịu bị đóng đinh vào thập giá, và chịu bị chôn sâu trong lòng mồ của kẻ chết. Để rồi được phục sinh vinh hiển. Tất cả các việc ấy Đức Giê su đã mặc lấy trên thân mình là để đưa con người nhân loại về sống trong tình yêu của Thiên Chúa. 

Tin Mừng hôm nay còn cho ta biết thêm là ông Phêrô rất muốn được ở trong giây phút huyền diệu này luôn mãi. Ông đã thưa với Chúa Giê su: “Nếu Thầy ưng, chúng con xin làm ba lều, một cho Thầy, một cho Môsê, và một cho Êlia" (Mt 17: 4). Quả thật, được ở trong vinh quang của Thiên Chúa và với Thiên Chúa là cùng đích của cuộc hành trình đức tin của mỗi một người chúng ta. 

Nhưng Chúa Giêsu đã không ở lại trên núi. Ngài đã xuống núi và tiếp tục cuộc hành trình hướng về Giêrusalem. Đó là nơi mà Đức Ki tô đã đón nhận cái chết tủi nhục trên thập giá để cứu chuộc nhân loại con người. 

Các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan cũng đã xuống núi và cùng đồng hành với Thầy Chí Thánh tiến về Giêrusalem. Với sứ vụ loan báo Tin Mừng cho muôn dân, các Thánh Tông Đồ đã trở thành những chứng nhân trung kiên của Đấng Cứu Độ trần gian. Và chúng ta tin chắc rằng các ngài đang chung hưởng hạnh phúc với Đức Kitô trên thiên quốc. 

Như các môn đệ xưa, chúng ta cũng được gọi mời đồng hành với Chúa Giêsu. Nghĩa là chúng ta được mời gọi phải vượt lên trên những cái yếu hèn của thân xác. Nghĩa là chúng ta phải luôn sống trọn vẹn với ơn được gọi là con cái của một Thiên Chúa hằng sống. Để rồi khi cuộc hành trình của chúng ta nơi gian trần này kết thúc, chúng ta cùng được tham dự bàn tiệc trên thiên quốc đến muôn thuở muôn đời.

Lm. Ambrôsiô Nguyn Hùng Phi

Comments