Chúa Nhật III Thường Niên

posted Jan 22, 2018, 9:25 AM by Mân Côi Chicago

Các bài đọc của Chúa Nhật hôm nay nói đến lời mời gọi con người cùng cộng tác với Thiên Chúa trong công cuộc rao truyền lòng thương xót của Thiên Chúa với hết mọi người. 

Bài đọc I, trích từ sách Tiên tri Giona, 3: 1-5. 10. Sau khi cố chạy trốn sứ mệnh làm tiên tri cho dân thành Ninivê bất thành, Giona phải đi vào giữa phố thị của Ninivê kêu gọi dân thành ăn năn thay đổi cách sống để tránh cơn thịnh nộ của Thiên Chúa. “Dân thành tin tưởng nơi Chúa: họ công bố việc ăn chay và mặc áo nhặm, từ người lớn đến trẻ nhỏ. Chúa thấy việc họ làm, vì họ bỏ đời sống xấu xa, Chúa bỏ ý định phạt họ.” (Gn 3: 5,10) 

Tin Mừng hôm nay, Máccô 1: 14-20, tường thuật cho chúng ta thấy Phêrô, Anrê, Giacôbê, và Gioan đã đáp trả lời mời gọi làm người tông đồ của Chúa một cách mau mắn và không do dự. Họ từ bỏ tất cả, từ bỏ cả chính cha mẹ của mình để theo Thầy Chí Thánh. 

Dân thành Ninivê đã nghe lời Giona mà thay đổi cách sống đầy tội lỗi và Thiên Chúa đã dủ lòng thương không giáng tai họa trên họ. 

Các Thánh Tông Đồ Anrê, Giacôbê, Gioan, đặc biệt là Phêrô đã được chính Đức Kitô xây dựng Giáo Hội Công Giáo trên nền tảng đức tin của các ông. "Vì Chúa đã cho Hội Thánh được đứng vững trên nền tảng các Tông Đồ, để Hội Thánh luôn là dấu chỉ trường tồn sự thánh thiện của Chúa nơi trần gian, và trình bày giáo lý bởi trời cho mọi người." (trích từ Kinh Tiền Tụng Các Thánh Tông Đồ II) 

Phần chúng ta thì sao? Chúng ta quá biết lời mời gọi của chính Thiên Chúa cho mỗi một người chúng ta nó không khác gì với lời mời gọi mà Ngài đã dành cho những người thưở trước. Lời mời gọi ấy là từ bỏ cuộc sống cũ và tội lỗi, là theo Chúa và sống trong ân sủng của Ngài. Lời mời ấy còn là làm chứng cho khắp cùng bờ cõi trái đất rằng con người nhân loại ta thuộc về một Thiên Chúa đầy tình thương và giàu lòng thương xót. 

Bạn có nghe được tiếng Chúa không?

Lm. Ambrôsiô Nguyn Hùng Phi

Comments