Linh Mục Ambrosio Nguyễn Hùng Phi
Chánh Xứ


Đức Ông Jerome Nguyễn Ngọc Hàm
 


 


Phó Tế Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Đức
 


 


Phó Tế Giuse Thân Văn Thuận