Đoàn Thể

 Ban Thường Vụ Nhiệm Kỳ 2016 - 2019
 Chủ Tịch Vũ Công Thuần 312-593-0052 thuannga591@gmail.com 
 Phó CT Nội Vụ  Trương Thái 309-750-9250  roy_truong@yahoo.com
 Phó CT Ngoại Vụ Trần Đức  847-630-3736  dtdtran2@gmail.com
 Thủ Quỹ Nguyễn Nghĩa  847-373-1475  michaelnghia@gmail.com
Thư Ký  Trần Trọng Phúc  773-577-3660  trongphuctran@hotmail.com
Trưởng Khối Sinh Hoạt Giáo Xứ  Nguyễn Liên  773-627-2091 lien20101934@gmail.com 
Trưởng Khối Mục Vụ Tông Đồ  Nguyễn Pháp 847-681-3474  
 Trưởng Khối Đời Sống Tâm Linh Khúc Chinh  773-679-1723 chinhjennykhuc@gmail.com 
Trưởng Khối Huấn Luyện Đức Tin  Phan Hạ  773-817-7536 sbc.doantruong@gmail.com 


Ca Đoàn Cecilia     Đoàn Trưởng: Đồng Trâm Anh
773-636-3284
anhtdong@hotmail.com
Ca Đoàn Sêraphim Đoàn Trưởng: Trần Lý
708-252-0139
cindy.tran223@gmail.com
http://cdseraphim.mancoichicago.org/
Ca Đoàn Teresa
 Đoàn Trưởng: Chấn Đoan
708-382-9026
chandoan316@yahoo.com
TNTT Sao Biển  Đoàn Trưởng: Phan Hạ
773-817-5735
sbc.doantruong@gmail.com
Hội Các Bà Mẹ Công Giáo   Hội Trưởng: Nguyễn Thị Liên
773-627-2091
lien20101934@gmail.com
Liên Minh Thánh Tâm Hội Trưởng: Nguyễn Văn Nhơn
773-991-5302
PeterLinh@att.net
Gia Đình Thánh Tâm      Hội Trưởng: Trần Đình Thảo
773-543-8568
tranthao5021@sbcglobal.net
Phong Trào Cursillo Hội Trưởng: Trần Mỹ
773-743-9829
trongmytran@hotmail.com
Phong Trào Canh Tân Đặc Sủng Hội Trưởng: Phạm Túy
773-543-9522
tuypham@juf.org

Phong Trào Thăng Tiến Hôn Nhân / Gia Đình Hội Trưởng:  Nguyễn Văn Huy
773-886-4980
huynguyen3751@yahoo.com
Gia Đình Fatima Hội Trưởng:  Hoàng Ngọc
773-656-1886
peterngoc46@yahoo.com
Hội Đạo Binh Đức Mẹ   Hội Trưởng:  Nguyễn Thị Niên
773-621-6513
newyenson1@hotmail.com